วิชาภาษาไทย ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ภาษาพาที บทที่ 1 ทบทวนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย                                    รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓                       […]

ครูไพจิตรา หลอดทอง

May 8, 2023

สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  :   ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น  การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ปัจจัยที่มีผล ต่อการเจริญเติบโต ความสำคัญของครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่   แบบเคลื่อนที่และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ   อย่างมีทิศทาง กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของแต่ละบุคคล  การติดต่อ  และการป้องกันการแพร่กระจายของโรค อาหารหลัก ๕ หมู่ การเลือกกินอาหาร การแปรงฟัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเล่น โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน      รักความเป็นไทย   

Chanon Jiraprayun

March 27, 2023