วิชาภาษาไทย ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ภาษาพาที บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย                                    รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓                       […]

ครูไพจิตรา หลอดทอง

May 11, 2023

วิชาภาษาไทย ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ภาษาพาที บทที่ 1 ทบทวนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย                                    รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓                       […]

ครูไพจิตรา หลอดทอง

May 8, 2023