พลศึกษา (ฟุตซอล) พ32101 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ  การวางแผนดูแลสุขภาพ    ของบุคคลในครอบครัว  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  ทักษะต่างๆ ในการป้องกัน     การความขัดแย้ง การแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา การเพิ่มศักยภาพของทีม  การเล่นกีฬาประเภทบุคคล /คู่ และประเภททีม (วอลเล่ย์บอล)  การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์  กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ   มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน     รักความเป็นไทย 

Chanon Jiraprayun

April 6, 2023

พลศึกษา (ฟุตซอล) พ32101 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ  การวางแผนดูแลสุขภาพ    ของบุคคลในครอบครัว  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  ทักษะต่างๆ ในการป้องกัน     การความขัดแย้ง การแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา การเพิ่มศักยภาพของทีม  การเล่นกีฬาประเภทบุคคล /คู่ และประเภททีม (วอลเล่ย์บอล)  การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์  กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ   มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน     รักความเป็นไทย 

Chanon Jiraprayun

March 30, 2023