วิทยาศาสตร์ ว23102 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา วิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง การเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงาน ยีนดีเอ็นเอและโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลายหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ : สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม การเกิดปฏิกิริยะเคมี กฎทรงมวล ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยะเคมี ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว การทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การเกิดคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัม การเคลื่อนที่ของแสง การหักเหของแสง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ์ ผลของความสว่างที่มีต่อดวงตา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ : การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฎของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงจำนวนการขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยี : ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ […]

Nanthikan Chaiyajai

April 19, 2023

พลศึกษา ( บาสเกตบอล ) พ23101 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรคในชุมชนอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ แนวทางการเลือกบริโภค สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    กับการคุ้มครองผู้บริโภค   การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  สารเสพติดและความรุนแรง  ผลกระทบ    ที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้และจำหน่ายสารเสพติด โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง    การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด    ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทย  และแนวทางการป้องกันการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  การเพิ่มศักยภาพของทีม  กีฬาประเภทบุคคล/คู่ การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์(แอโรบิค)          กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ   มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี  โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน    รักความเป็นไทย 

Chanon Jiraprayun

April 6, 2023

พลศึกษา ( บาสเกตบอล ) พ23101 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรคในชุมชนอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ แนวทางการเลือกบริโภค สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    กับการคุ้มครองผู้บริโภค   การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  สารเสพติดและความรุนแรง  ผลกระทบ    ที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้และจำหน่ายสารเสพติด โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง    การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด    ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทย  และแนวทางการป้องกันการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  การเพิ่มศักยภาพของทีม  กีฬาประเภทบุคคล/คู่ การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์(แอโรบิค)          กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ   มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี  โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน    รักความเป็นไทย 

Chanon Jiraprayun

March 30, 2023