นาฏศิลป์ ศ15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชา นาฏศิลป์ คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์            ศึกษาจังหวะ ตำแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ การวาดภาพโดยใช้เทคนิคของ แสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี  การสร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ  การจัดองค์ประกอบศิลป์  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์  ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น          ศึกษาการสื่ออารมณ์ของบทเพลง  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่างๆ  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ การบรรเลงทำนองด้วยเครื่องดนตรี   การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น  การร้องเพลงสากลหรือไทยสากล การร้องเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round  การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-ตอบ  การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฎศิลป์   การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง   ดนตรีกับงานประเพณี คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม    ศึกษาองค์ประกอบของนาฏศิลป์  การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือท่าทางประกอบเรื่องราว การแสดงนาฎศิลป์  องค์ประกอบของละคร  หลักการชมการแสดง การแสดงพื้นบ้าน (สะบ้ามอญ รำมอญ ระบำส่งข้าวสงกรานต์)   […]

Nuttinun

March 30, 2023