สุขศึกษา พ11101 ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ศึกษาลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว ความแตกต่างของเพศชาย       เพศหญิง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกายและการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง อันตรายภายในบ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน อันตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้าน        และที่โรงเรียน โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน      รักความเป็นไทย 

Chanon Jiraprayun

April 4, 2023

สุขศึกษา พ11101 ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ศึกษาลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว ความแตกต่างของเพศชาย       เพศหญิง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกายและการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง อันตรายภายในบ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน อันตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้าน        และที่โรงเรียน โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน      รักความเป็นไทย 

Chanon Jiraprayun

April 3, 2023

สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  :   ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น  การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ปัจจัยที่มีผล ต่อการเจริญเติบโต ความสำคัญของครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่   แบบเคลื่อนที่และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ   อย่างมีทิศทาง กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของแต่ละบุคคล  การติดต่อ  และการป้องกันการแพร่กระจายของโรค อาหารหลัก ๕ หมู่ การเลือกกินอาหาร การแปรงฟัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเล่น โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน      รักความเป็นไทย   

Chanon Jiraprayun

March 27, 2023