Port For University/Wongsapat Lunjuin

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน นำเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทั้งเกียรติบัตร ตลอดจน พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทำให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็น คุณค่าและความสามารถโดย รวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ ให้คำแนะนำ ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร และ ข้อแนะนำหลายประการจนทำให้แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น

วงศพัทธ์ ลำจวน

September 26, 2022

Portfolio/Thongkorn noihun

แฟ้มสะสมงาน(Port folio)นี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ความรู้ ทักษะ ตลอดจน กิจกรรมที่ทำระหว่าเรียนของข้าพเจ้า โดยแฟ้มสะสมผลงานนี้ประกอบไปด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา และผลงานที่ได้รับ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมงานเล่มนี้จะทำให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็นถึงความสามารถโดยรวมของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ เพื่อนและผู้ที่มีส่วนร่วมในความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อจัดทำแฟ้มผลงานในครั้งนี้

ทองกร น้อยหุ่น

September 26, 2022

การบอกตำแหน่งและอันดับที่

การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆอาจใช้คำ ข้างซ้าย ข้างขวา ตรงกลาง ข้างบน ข้างล่าง ข้างหน้า ข้างหลัง ถัดจาก ระหว่าง….กับ…. ตั้งแต่…ถึง…

ศิราณี จันทร์ไทย

November 18, 2021