Port For University/Wongsapat Lunjuin

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน นำเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทั้งเกียรติบัตร ตลอดจน พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทำให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็น คุณค่าและความสามารถโดย รวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ ให้คำแนะนำ ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร และ ข้อแนะนำหลายประการจนทำให้แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น

วงศพัทธ์ ลำจวน

September 26, 2022