กฎหมายอาญา

หมวดหมู่: ม.3
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน ที่เป็นข้อบังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฉะนั้นห้ามบุคคลใดกระทำผิดกฏหมายอาญาก็จะถูกลงโทษขั้นต่ำจนถึงขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้คนรู้สึกเกรงกลัว ดังนั้นนักเรียนจึงควรศึกษาหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายความหมาย ประเภท และลักษณะของกฏหมายอาญาได้
  • วิเคราะห์ลักษณะความผิด การรับโทษทางอาญาได้

เนื้อหาของคอร์ส

กฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายมหาชนซึ่งบัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิด และได้กำหนดโทษที่จะลงแก่การกระทำนั้นด้วย ความผิดอาญานี้เป็นความผิดที่ถือว่ามีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ และความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด กรณีการพกพาอาวุธในที่ชุมชน กฎหมายอาญาเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายแพ่ง จะเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน