Course Content
กฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายมหาชนซึ่งบัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิด และได้กำหนดโทษที่จะลงแก่การกระทำนั้นด้วย ความผิดอาญานี้เป็นความผิดที่ถือว่ามีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ และความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด กรณีการพกพาอาวุธในที่ชุมชน กฎหมายอาญาเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายแพ่ง จะเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน
0/8
กฎหมายอาญา
About Lesson

ผู้กระทำความผิดอาญา แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1. ผู้กระทำความผิดด้วยตนเอง คือ การกระทำความผิดที่ผู้กระทำผิดได้ลงมือกระทำความผิดนั้นด้วยตนเอง

2. ผู้ร่วมกระทำความผิด  คือ การกระทำความผิดที่มีผู้อื่นมาร่วมกระทำความผิดด้วย

3. ผู้ใช้ให้กระทำความผิด คือ ผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการบังคับ ขู่เข็ญ จ้างวาน หรือยุยงส่งเสริมต้องได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด แต่ถ้าไม่ได้กระทำลงไปผู้ใช้ต้องระวังโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

4. ผู้สนับสนุนการกระทำผิด คือ ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้ออำนวยให้ความสะดวก แก่ผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด ผู้สนับสนุนต้องได้รับโทษสองในสามของผู้กระทำผิด