Course Content
คำควบกล้ำ
คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัวประสมสระเดี่ยว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้
0/2
คำควบกล้ำ
About Lesson

คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัวประสมสระเดียวกัน พยัญชนะต้นตัวที่ 2 เป็น ร ซึ่งมีวิธีการออกเสียง 2 แบบ คือ ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกและออกเสียง ทร เป็นเสียง ซ

0% Complete