จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
About Lesson

 จำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสน คือ จำนวนตัวเลขที่มีมากกว่า 5 หลัก นั่นคือ จำนวนตัวเลขที่เกิน 100,000 ซึ่งในบทเรียนนี้ได้ยกตัวอย่างจำนวนตัวเลขดังต่อไปนี้

 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

ตัวเลขอินดูอารบิก    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

ตัวเลขไทย      ๐   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕   ๖   ๗   ๘   ๙

ตัวหนังสือ      ศูนย์    หนึ่ง    สอง    สาม   สี่   ห้า   หก   เจ็ด   แปด   เก้า


จำนวนนับ คือ จำนวนที่นับสิ่งของต่างๆ  ⇒ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ………

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. จำนวนคู่ คือ จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว ⇒ 2 , 4 , 6 , 8 , ………

2. จำนวนคี่ คือ จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว ⇒ 1 , 3 , 5 , ……….