จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
About Lesson

 สรุป  เขียนในรูปกระจาย เป็นการเขียนตัวเลขในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้น ถ้าเลขโดดหลักได้เป็นศูนย์ ไม่จำเป็นต้องนำมาเขียนในรูปการบวกด้วยก็ได้

ตัวอย่าง

56,304   คือ   5 หมื่น กับ 6 พัน กับ 3 ร้อย กับ 0 สิบ กับ 4 หน่วย

56,304  เขียนในรูปกระจายเป็น 50,000 + 6,000 + 300 + 0 + 4

             56,304 = 50,000 + 6,000 + 300 + 0 + 4

   หรือ   56,304 = 50,000 + 6,000 + 300 + 4