จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
About Lesson

      การนำจำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันผลที่ได้จะมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

การเปรียบเทียบจำนวนนับโดยการใช้เครื่องหมาย > และ <

 เปรียบเทียบ 160,924 กับ 89,379

 เปรียบเทียบ 1 กับ 8

1 อยู่ในหลัก แสน มีค่า 100,000

8 อยู่ในหลัก หมื่น มีค่า 80,000

100,000 มากกว่า 80,000

ดังนั้น 160,924 มากกว่า 89,379      เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 160,924 > 89,379


ตัวอย่าง   เปรียบเทียบ  31,124  กับ  32,024

สรุป วิธีการเปรียบเทียบจำนวนนับ ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลัก โดยเริ่มจากตัวแรกทางซ้ายมือของแต่ละจำนวน ว่าเป็นอะไรเป็นเลขอะไร อยู่ในหลักใด เท่ากัน หรือไม่เท่ากัน ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือ


การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากัน(=) หรือไม่เท่ากัน(≠)

 เราใช้ = แทนเครื่องหมายแสดงการเท่ากัน

และ ≠ แทนเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากัน

ตัวอย่าง เปรียบเทียบ 21,346 กับ 21,437


ตัวอย่าง 

สรุป การเปรียบเทียบจำนวนนับ เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน ได้แก่ >,<,=,≠

หลักการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลัก โดยเริ่มจากตัวแรกทางซ้ายมือของแต่ละจำนวนไปทางขวามือ