การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10. หรือ 100 หรือ 1,000 ในทศนิยม?

การเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น จำนวนนับและตัวส่วนไม่เป็น ตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 แต่มีจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษ และตัวส่วนได้ลงตัว ทำให้เศษส่วน จำนวนใหม่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ ของ 10 100 หรือ 1000 สามารถ เขียนในรูปทศนิยมได้ โดยนำจำนวน นับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000

การหาค่าประมาณ

การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ

การคูณทศนิยมกับทศนิยม

การหารทศนิยม

ทศนิยมกับการวัด

ทศนิยมกับการวัด

         ทศนิยมกับการวัด

              การบอกปริมาณต่าง ๆในชีวิตประจำวัน เช่น ความสูง น้ำหนัก อุณหภูมิร่างกาย การจ่ายเงินในร้านสะดวกซื้อ ราคาสินค้า และอีกมากมาย บางทีไม่สามารถบอกเป็นปริมาณที่เป็นจำนวนเต็มได้ เนื่องจากเราไม่สามารถใช้หน่วยจำนวนเต็มอย่างเดียวในการวัด ถือว่าไม่เพียงพอต่อการบอกปริมาณ จึงต้องมีการเขียนปริมาณจากการวัดออกมาในรูปแบบของ ทศนิยม และเกิดความความสัมพันธ์ของทศนิยมกับการวัด

ทศนิยมกับหน่วยการชั่ง

น้ำหนัก  1 กิโลกรัม         เท่ากับ   น้ำหนัก 1,000   กรัม

น้ำหนัก  100 กรัม      อาจเรียกว่า  น้ำหนัก 1 ขีด

น้ำหนัก  1 กิโลกรัม         เท่ากับ   น้ำหนัก 10 ขีด

ทศนิยมกับการชั่ง

ทศนิยมกับหน่วยการตวง

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ   1,000 หรือ 103 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

1 ลูกบาศก์เมตร  เท่ากับ   1,000,000 หรือ 106 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร       เท่ากับ   1 มิลลิลิตร

1 ลิตร                        เท่ากับ   1,000 หรือ 103 มิลลิลิตร

1 ลิตร                        เท่ากับ   1,000 หรือ 103 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1,000 ลิตร                       เท่ากับ   1 ลูกบาศก์เมตร

ทศนิยมกับการตวง

ทศนิยมกับหน่วยวัดความยาว

10 มิลลิเมตร      เท่ากับ  1 เซนติเมตร

100 เซนติเมตร   เท่ากับ  1 เมตร

1,000 เมตร        เท่ากับ  1 กิโลเมตร

ทศนิยมกับการวัด

ทศนิยมกับจำนวนเงิน

1 บาท = 100 สตางค์

ทศนิยมกับเงิน