Course Content
การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10. หรือ 100 หรือ 1,000 ในทศนิยม
การเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น จำนวนนับและตัวส่วนไม่เป็น ตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 แต่มีจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษ และตัวส่วนได้ลงตัว ทำให้เศษส่วน จำนวนใหม่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ ของ 10 100 หรือ 1000 สามารถ เขียนในรูปทศนิยมได้ โดยนำจำนวน นับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000
0/2
การหาค่าประมาณ
0/1
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
0/1
การคูณทศนิยมกับทศนิยม
0/1
การหารทศนิยม
0/1
ทศนิยมกับการวัด
0/1
ทศนิยม
About Lesson

การเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น จำนวนนับและตัวส่วนไม่เป็น ตัวประกอบของ 10   100  หรือ 1,000  แต่มีจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษ และตัวส่วนได้ลงตัว  ทำให้เศษส่วน จำนวนใหม่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ ของ 10  100  หรือ 1000  สามารถ เขียนในรูปทศนิยมได้  โดยนำจำนวน นับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10  100  หรือ 1,000

หลักการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10 หรือ 100 ลงตัวในรูปทศนิยม

       กรณีที่ตัวส่วนไม่มีค่าเป็น  10, 100 หรือ 1000 แต่เป็นจำนวนเต็มที่สามารถหาร 10, 100 หรือ 1000 ได้นั้น เราสามารถแปลงจำนวนเต็มพวกนั้นให้เป็น 10, 100 หรือ 1000 ได้ด้วยการนำทั้งเศษและส่วนคูณด้วยจำนวนหนึ่งแล้วได้ตัวส่วนออกมาเป็น 10, 100 หรือ 1000 เพื่อที่จะทำให้สามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้

ตัวอย่างที่ 1เศษส่วนในรูปทศนิยม

ตัวอย่างที่ 2เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 3ส่วน10ส่วน100

หลักการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10, 100 หรือ 1,000ในรูปทศนิยม

        กรณีนี้อาจจะต้องนำเศษและส่วนหารด้วยจำนวนนับหนึ่งก่อนแล้วจึงจะสามารถคูณอีกจำนวนนับหนึ่งแล้วตัวส่วนออกมาเป็น 10, 100 หรือ 1,000 ยกตัวอย่างโจทย์ได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1การแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยม

ตัวอย่างที่ 2เศษส่วนในรูปทศนิยม

ตัวอย่างที่ 3เศษส่วนทศนิยม


      สรุปการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ใช่ 10, 100 หรือ 1,000 ให้อยู่ในรูปทศนิยม สามารถทำได้โดยต้องทำตามหลักการที่ได้อธิบายไว้ข้างบน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10, 100 หรือ 1,000 และเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ใช่ตัวประกอบของ10, 100 หรือ 1,000

0% Complete