ประวัติดนตรีสากล

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

        ดนตรีตะวันตกมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน กินระยะเวลาเป็นพันปี ทำให้มีความหลากหลาย ทั้งแนวคิด วิถีชีวิต ของผู้ประพันธ์ นักดนตรี และผู้คนในแต่ละช่วงยุคสมัย และอิทธิพลของค่านิยมในแต่ละช่วงยุคสมัย ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีให้เกิดความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มีการพัฒนาจากของเดิมให้ดีขึ้น หรือแก้ไขไปในคนละทิศทางเลยก็มีเช่นกัน

What Will You Learn?

  • 1. ผู้เรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก
  • 2. ผู้เรียนได้เห็นวิวัฒนาการของดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน
  • 3. ผู้เรียนได้รู้จักดนตรีหลายๆประเภท

Course Content

ประวัติดนตรีตะวันตก (Western Music History)
ประวัติดนตรีตะวันตก จะแบ่งออกเป็นแต่ละยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตของแต่ละยุค นั้นจะแตกต่างกันออกไป

แบบทดสอบ ประวัติดนตรีตะวันตก
ให้ทำแบบทดสอบ หลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาครบทั้งหมดแล้ว

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.