ประวัติดนตรีตะวันตก (Western Music History)?

ประวัติดนตรีตะวันตก จะแบ่งออกเป็นแต่ละยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตของแต่ละยุค นั้นจะแตกต่างกันออกไป

แบบทดสอบ ประวัติดนตรีตะวันตก?

ให้ทำแบบทดสอบ หลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาครบทั้งหมดแล้ว
ยุคกลาง (Middle Ages) [ 450-1400 ]

ยุคนี้คือ ช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่ 5-15 ดนตรีในยุคนี้เป็น vocal polyphony คือ เป็นเพลงร้องโดยมีแนวทำนองหลายแนวสอดประสานกัน ซึ่งพัฒนามาจากเพลงสวด (chant)

และเป็นเพลงแบบมีทำนองเดียว (Monophony)  

  ในระยะแรกเป็นดนตรีที่ ไม่มีอัตราจังหวะ ในระยะต่อมาใช้อัตราจังหวะ 3/4 ต่อมาในศตวรรษที่ 14 มักใช้อัตราจังหวะ 2/4  เพลงร้องพบได้ทั่วไป และเป็นที่นิยมมากกว่าเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรี  

  รูปแบบของเพลงเป็นแบบล้อทำนอง (Canon) นักดนตรีที่ควรรู้จักคือ มาโซท์ และแลนดินี