1.สุขอนามัยที่ดี

2.ข้อตกลงในห้องเรียน

3.อันตรายที่เกิดจากของมีคม

4.อันตรายที่เกิดจากสัตว์มีพิษ

5.การปฎิบัติตนให้ปลอดภัย

              การปฎิบัติตนให้ปลอดภัย