1.ความปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน

2.การระวังอันตรายจากการเล่น

3.การระวังอันตรายจากของมีคม

4.การระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ

5.การระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า