1.สุขอนามัยที่ดี

2.ข้อตกลงในการเล่น

3.ชื่อสิ่งของมีคม

4.ชื่อสัตว์มีพิษ

5.การดูแลและปฎิบัติตนให้ปลอดภัย