1.สุขอนามัยที่ดี

2.ข้อตกลงในห้องเรียน

3.อันตรายที่เกิดจากของมีคม

4.อันตรายที่เกิดจากสัตว์มีพิษ

5.การดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย

1.สุขอนามัยที่ดี
Cute black hair boy have healthy hygiene take a bath,using the toilet,