มาตราตัวสะกด

หมวดหมู่: ป.4
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เก่ียวกับ การสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ซึ่งได้กำหนดเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรตามสถานศึกษม ประกอบด้วย บทเรียนและแบบฝึกทัษะ ซึ่งแบบฝึกทักษะได้จัดเรียงลำดับเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบ เพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนมีความสนใจที่จะทำแบบฝึกทักษะให้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งยังเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เสริมความรู้ และเสริมทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ