มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระและมีเสียงประสมเข้ากับสระ

มาตราตัวสะกดมี 8 มาตรา ได้แก่

1. มาตราแม่กง                        5. มาตราแม่กง

2. มาตราแม่กม                       6. มาตราแม่กด

3. มาตราแม่เกย                      7. มาตราแม่กบ

4. มาตราแม่เกอว                    8. มาตราแม่กน