มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา ใช้สะกดเพียงตัวเดียว

  2. มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา มีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน

มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา ใช้สะกดเพียงตัวเดียว มี 4 มาตรา ได้แก่

  • มาตราแม่กง

  • มาตราแม่กม

  • มาตราแม่เกย

  • มาตราแม่เกอว

มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา มี 4 มาตรา ได้แก่

  • มาตราแม่กก

  • มาตราแม่กน

  • มาตราแม่กบ

  • มาตราแม่กด

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.