มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่กก คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำที่ตรงตามมาตราแม่กก

⇒ ปก ลูก รัก แลก ผูก หมวก บอก

ตัวอย่างคำที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กก

⇒ เลข สมัคร เมฆ วรรค โชค พรรค