มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่กก คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำที่ตรงตามมาตราแม่กก

⇒ ปก ลูก รัก แลก ผูก หมวก บอก

ตัวอย่างคำที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กก

⇒ เลข สมัคร เมฆ วรรค โชค พรรค

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.