มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่กง คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำในมาตราแม่กง

⇒ ขัง โค้ง ฉิ่ง ขว้าง สิ่ง แป้ง แบ่ง สงฆ์ สตางค์