มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่กบ คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำที่ตรงตามมาตราแม่กบ

⇒ อาบ นับ ประจบ แสบ เสียบ เก็บ

ตัวอย่างคำที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบ

⇒ ภาพ อาชีพ ธูป บาป ยีราฟ ลิฟต์

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.