มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่กม คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำในมาตราแม่กม

⇒ ขิม สาม ปาล์ม เยี่ยม ทุ่ม ย่อม สม ล้อม แจ่ม คุม