มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่เกย คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำในมาตราแม่เกย

⇒ นาย คุย สวย ป่วย คล้าย เชย บ่อย ขยาย เปรย นารายณ์

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.