มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่เกอว คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำในมาตราแม่เกอว

⇒ ขาว หิว เลี้ยว แจว ว่าว เร็ว คิ้ว แก้ว เจียว แมวเหมียว