วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม มีสาเหตุที่สำคัญ ดังนี้

1.ความก้าวหน้าทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

     ส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกละเลย เช่น ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้คนในสังคมสามรถติดต่อสัมพันธ์กัน โดยไม่ต้องพบปะพูดคุย ไม่ได้พบหน้าเพื่อแสดงความเคารพกัน

2.การแพร่กระจ่ายทางวัฒนธรรม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทย ทำให้เกิดสิ่งต่างๆต่อไปนี้

1) การขอยืมวัฒนธรรม ได้แก่ การใช่ภาษาอังกฤษทับศัพท์ เช่น แท็กซี่ แชมพู ไอศกรีม เป็นต้น

2) การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และมีการปรับตัวเข้าหากัน ทำให้วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยงแปลง เช่น การทักทายด้วยการจับมือ

3) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา

4) การเลียนแบบวัฒนธรรม เป็นการรับวัฒนธรรมของอีกชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการดำเนินชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การเฉลิมฉลองในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันคริสต์มาส เป็นต้น

Course Content

วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.