วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม มีสาเหตุที่สำคัญ ดังนี้

1.ความก้าวหน้าทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

     ส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกละเลย เช่น ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้คนในสังคมสามรถติดต่อสัมพันธ์กัน โดยไม่ต้องพบปะพูดคุย ไม่ได้พบหน้าเพื่อแสดงความเคารพกัน

2.การแพร่กระจ่ายทางวัฒนธรรม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทย ทำให้เกิดสิ่งต่างๆต่อไปนี้

1) การขอยืมวัฒนธรรม ได้แก่ การใช่ภาษาอังกฤษทับศัพท์ เช่น แท็กซี่ แชมพู ไอศกรีม เป็นต้น

2) การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และมีการปรับตัวเข้าหากัน ทำให้วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยงแปลง เช่น การทักทายด้วยการจับมือ

3) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา

4) การเลียนแบบวัฒนธรรม เป็นการรับวัฒนธรรมของอีกชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการดำเนินชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การเฉลิมฉลองในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันคริสต์มาส เป็นต้น

Course Content

วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet