เนื้อหาของคอร์ส
วิชาสะเต็มศึกษา (STE@M Education Pet Hospital)
เกี่ยวกับบทเรียน

“ Hospital ” สามารถแปลความหมายได้คำว่า “สถานพยาบาล” “ศูนย์การแพทย์” หรือ “โรงพยาบาล” คือ  เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัดโรค โรงพยาบาลไม่ได้มีไว้รักษาแค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังมีโรงพยาบาลสำหรับรักษาสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

“ Pet Hospital ” สามารถแปลความหมายได้คำว่า “สถานพยาบาลสัตว์” หรือ “โรงพยาบาลสัตว์”

สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจะเอาไว้เพื่อการบำบัดโรคสัตว์ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ 

ก้าวแรกที่เราก้าวเข้าสู่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคนหรือโรงพยาบาลสัตว์ สิ่งแรกที่เราจะพบ คือ แผนกต้อนรับของโรงพยาบาลและแผนกเวชระเบียน เพื่อทำการซักประวัติสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น และจัดลำดับคิวในการเข้ารับการรักษา สามารถบันทึกข้อมูลได้ เช่น น้ำหนัก,อุณหภูมิ,อาการ และข้อมูลต่างๆ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยและประวัติสุขภาพรวมถึงประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน และบันทึกการรักษาโดยแพทย์ผู้ดูแล 

0% เสร็จสมบูรณ์