บทที่ 2
Anatomy

“ Anatomy ” สามารถแปลความหมายได้คำว่า “ กายวิภาคศาสตร์ ”  เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งตำแหน่งและที่ตั้ง

“ Physiology ” เป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายในภาวะปกติ