Course Content
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนเคารพกัน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น และใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาและทำประโยชน์แก่สังคม
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ถือเป็นแนวทางที่ทำให้เราปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ จะส่งผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย จะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เช่น การดูแลรักษาสาธารณประโยชน์ การเสียสละเพื่อส่วนรวม
0/1
วิชาสังคมศึกษา ม.2
About Lesson

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
         ความหมาย  ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนเคารพกัน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น และใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาและทำประโยชน์แก่สังคม

          องค์ประกอบของวิถีประชาธิปไตย ได้แก่
                    – สันติภาพ
                    – สันติสุข
                    – เสรีภาพ

          พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดสันติภาพ สันติสุข และเสรีภาพ ได้แก่
                    – วินัยธรรม คือ ความมีระเบียบ
                    – คารวธรรม คือ ความเคารพ
                    – ศรัทธาธรรม คือ ความศรัทธาในหน้าที่
                    – สามัคคีธรรม คือ ความสามัคคี

          สถานภาพของพลเมืองดี ทุกคนมีสถานภาพของตนเอง ต่างกันตามกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
                    ประเภทของสถานภาพ
                              – สถานภาพโดยกำเนิด
                              – สถานภาพที่ได้มาภายหลัง
                    ผลที่เกิดจากสถานภาพทางสังคม
                              – ทำให้เกิดสิทธิและหน้าที่
                              – ทำให้มีเกียรติตามสถานภาพที่ดำรงอยู่
                              – ทำให้เกิดช่วงชั้นทางสังคม

                   

          บทบาทของพลเมืองดี คือ แนวการปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานภาพของตน เมื่อทุกคนในสังคมปฏิบัติตามบทบาทของพลเมืองดีแล้ว สังคมก็จะเกิดความสงบ

          สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองดี
                    – สิทธิ หมายถึง อำนาจหรือประโยชน์ของพลเมืองภายใต้กฎหมาย
                    – เสรีภาพ หมายถึง ความอิสระที่จะกระทำการใดก็ได้ตามสิทธิของตนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนไว้ได้แก่

                    – สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
                    – สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
                    – สิทธิในทรัพย์สิน
                    – สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
                    – เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
                    – สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
                    – สิทธิในการได้รับบริการทางสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
                    – สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
                    – เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
                    – สิทธิชุมชนและสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

          หน้าที่ของพลเมืองดี หมายถึง สิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ มีดังนี้
                    – หน้าที่รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    – หน้าที่ป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
                    – หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
                    – หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

                    – หน้าที่รับราชการทหาร เป็นหน้าที่ของพลเมืองชายที่มีอายุย่างเข้า 18 ปี
                    – หน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ
                    – หน้าที่เสียภาษีอากร
                    – หน้าที่ช่วยเหลือราชการ

                    – หน้าที่รับการศึกษาอบรม

                    – หน้าที่พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    – หน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    – หน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง