ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้

หมวดหมู่: ป.6
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

การปฏิบัติตามมรรยาทของศาสนิกชนที่ดีการเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญของศาสนา

ตลอดจนการแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา จะทำให้เราปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม

เนื้อหาของคอร์ส

ศาสนสถานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อยู่ในศาสนสถาน

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด

มรรยาทของศาสนิกชน

การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา