สังเวชนียสถาน

หมวดหมู่: ป.6
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

สังเวชนียสถาน 4

          หมายถึงสถานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า โดยสร้างเป็นเจดีย์เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธบริษัท มีอยู่ 4 แห่ง คือ

1. สถานที่ประสูติ อยู่ที่สวนลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ปัจจุบันสร้างเป็นวิหารมายาเทวี
ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

2. สถานที่ตรัสรู้ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ปัจจุบันสร้างเป็นเจดีย์พุทธคยาคู่กับ
พระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

3.สถานที่แสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ปัจจุบันสร้างเป็นธัมเมกขสถูป ที่เมืองสารนาถใกล้เมืองพาราณสี รัฐพิหารประเทศอินเดีย

4. สถานที่ปรินิพพาน อยู่ใกล้สาลวโนทยาน (สวนต้นสาละ) เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ปัจจุบันสร้างเป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมหาปรินิพพาน และมีมกฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าที่รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

เนื้อหาของคอร์ส

สังเวชนียสถาน 4

แดนดินถิ่นพุทธภูมิ

คำถามชวนคิด