น้ำหนัก/ส่วนสูง

 

วัดส่วนสูง= HEIGHT

เซนติเมตร

 

ชั่งน้ำหนัก=WEIGH

กิโลกรัม