หน่วยที่ 1 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
About Lesson
  • ให้นักเรียนกดที่  link ด้านแล้วลองทำแบบฝึกหัดที่อยู่ใน  link ดังกล่าว  โดยให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีให้ตรงกับประเภทของเครื่องดนตรีที่กำหนดให้
  • เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จทุกข้อแล้วให้นักเรียนกด finish!! 
  • จากนั้นให้ใส่ชื่อ แล้วกด send
  • https://dlink.me/VVUNa