1.รูปร่าง ลักษณะ สี ของผักคะน้า

2.วิธีการปลูกผักคะน้า

3.ประโยชน์ของผักคะน้า

4.อาหารที่ทำจากผักคะน้า

2.วิธีการปลูกผักคะน้า