1.ชื่อพันธ์ุ

2.สีของผักคะน้า

3.รูปร่าง/ลักษณะของผักคะน้า

4.การเพาะปลูก(ขยายพันธุ์)

5.ประโยชน์ของผักคะน้า

4.การเพาะปลูก(ขยายพันธ์ุ)