Course Content
การบวกลบเศษส่วน
การบวกและการลบเศษส่วน ไม่เหมือนการบวกลบในตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับเลขจำนวนเต็ม สามารถบวกลบกันได้เลย แต่การบวกและการลบแบบเศษส่วน จะต้องทำให้ส่วนเท่ากันเสียก่อน จึงจะสามารถบวกลบกันได้ มาดูวิธีการบวกลบเศษส่วนที่ถูกต้องกันเลย 1. การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบโดยตัวส่วนคงเดิม 2.การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันก่อนโดยอาจทำให้ตัวส่วนของแต่ละจำนวนเท่ากับ ค.ร.น. ของตัวส่วนทั้งหมด แล้วจึงบวกลบกัน
0/2
เศษส่วน
About Lesson

การคูณเศษส่วน

หลักการคูณเศษส่วน มีดังนี้

1. การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ  ให้นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม หรือถ้าตัวส่วนหารจำนวนนับลงตัว ให้นำตัวส่วนหารจำนวนนับแล้วจึงคูณกับตัวเศษ

2. การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน  ให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษ และนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน หรือถ้ามีตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวส่วน ให้นำตัวประกอบร่วมมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อน

3. การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนคละ ใช้วิธีทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อน แล้วจึงนำตัวเศษคูณกับตัวเศษ และนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน

การหารเศษส่วน

การหารเศษส่วน  การหารจำนวนใดๆ ด้วยเศษส่วน อาจคิดได้จากการนำจำนวนนั้นมาคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร และการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับอาจคิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของจำนวนที่เป็นตัวหาร

หลักการหารเศษส่วน มีดังนี้

      1. การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน  คือ การแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกัน  หาคำตอบได้จากการคูณจำนวนนั้นกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร

2. การหารเศษส่วนด้วยจำนวนเต็ม  คือ การแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน คิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของจำนวนนับที่เป็นตัวหาร

3. การหารเศษส่วนด้วยจำนวนคละ คือ การแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกัน แต่ในการหาคำตอบต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อน

0% Complete