แหล่งข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

          ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อสารความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมา ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ โดยได้จัดทำไว้ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึก ภาพหรือเสียง หรือการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

          ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เพราะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้คนทันต่อเหตุการณ์และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ทัน

เนื้อหาของคอร์ส

แหล่งข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์