วิชาวิทยาการคำนวณ

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

คำอธิบายรายวิชา ให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการแก้ปัญหาโดยการแยกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ วิเคราะห์

รูปแบบและองค์ประกอบ การคิดเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์ และคุณลักษณะที่สำคัญ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถจัดการกับปัญหาทั้งหมดนั้นได้

จุดมุ่งหมาย

1. ผู้เรียนสามารถแยกย่อยปัญหาและการคิดเชิงคำนวณ เพื่อหารูปแบบและออกแบบขั้น   ตอนการแก้ปัญหาได้

2. วิเคราะห์รูปแบบและความสัมพันธ์เพื่อแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียด

ผู้สอน มาสเตอร์คิง ธนัตย์พัทธ์ อธิธนคีรี 

Mobile : 089-661-5552 ID Line : satanatic  

E-mail : tanuttphat.a@raphael.ac.th  www.lms.edustyles.com

Zoom Meeting ID 3201024968 Password 1234

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารถแยกย่อยปัญหาและการคิดเชิงคำนวณ เพื่อหารูปแบบและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาได้
  • 2. วิเคราะห์รูปแบบและความสัมพันธ์เพื่อแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียด

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1
1 "แนะนำรายวิชา แยกและย่อยปัญหา" "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "บันทึกใบความรู้" 2 "การหารูปแบบ คิดเชิงนามธรรม ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อสร้างผลงานใหม่" "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "แผนผังกระบวนการสร้างดิน" 3 อธิบายรูปแบบ ความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือปัญหา "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" บันทึกใบความรู้ 4 แยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียด "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "บันทึกใบความรู้ แผนภาพชั้นดิน"