บทที่ 1?

1 "แนะนำรายวิชา แยกและย่อยปัญหา" "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "บันทึกใบความรู้" 2 "การหารูปแบบ คิดเชิงนามธรรม ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อสร้างผลงานใหม่" "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "แผนผังกระบวนการสร้างดิน" 3 อธิบายรูปแบบ ความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือปัญหา "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" บันทึกใบความรู้ 4 แยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียด "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "บันทึกใบความรู้ แผนภาพชั้นดิน"
การแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียด

ปัญหาที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นอาจประกอบไปด้วยรายละเอียดจำนวนมาก ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา การคิดเชิงนามธรรมเป็นการคัดแยกรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกจากปัญหาที่พิจารณาอยู่ ทำให้สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในภาพรวมได้ง่ายขึ้น การคิดเชิงนามธรรมยังรวมถึงการซ่อนรายละเอียดโดยการแทนกลุ่มของปัญหาขั้นตอนและกระบวนการที่มีรายละเอียดปลีกย่อยหลายขั้นตอน ให้เป็นขั้นตอนเดียว เพื่อให้สามารถอธิบายวิธีแก้ปัญหาได้กระชับขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้

 การอธิบายปัญหาโดยใช้รายละเอียด

          วาดตัวบ้านด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง ขนาดด้านละ 50 หน่วย ตั้งอยู่ตำแหน่งมุมล่างซ้ายที่พิกัด (120,90) ด้านบนของสี่เหลี่ยมวาดหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสีเขียวขนาดด้านละ 50 หน่วย

การอธิบายปัญหาแบบซ่อนรายละเอียด

          ขนาด 50 หน่วย ตัวบ้านสีเหลือง หลังคาสีเขียว ตั้งอยู่ตำแหน่ง (120,90)