บทที่ 1?

1 "แนะนำรายวิชา แยกและย่อยปัญหา" "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "บันทึกใบความรู้" 2 "การหารูปแบบ คิดเชิงนามธรรม ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อสร้างผลงานใหม่" "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "แผนผังกระบวนการสร้างดิน" 3 อธิบายรูปแบบ ความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือปัญหา "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" บันทึกใบความรู้ 4 แยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียด "บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ร่วมอภิปราย" "บันทึกใบความรู้ แผนภาพชั้นดิน"
การแยกและย่อยปัญหา

การแยกและย่อยปัญหา

Decomposition เป็นการแยกส่วนประกอบ เป็นวิธีคิดรูปแบบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ เป็นการพิจารณาเพื่อ แบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย ทำให้สามารถ จัดการกับปัญหาหรืองานได้ง่ายขึ้น การแตกปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กลงและซับซ้อนน้อยลง เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้น ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรมแยกเป็นส่วน ๆ แยกเป็นแพ็กเกจ แยกเป็นโมดูล หรือมองเป็น layer หรือการแบ่งปัญหาเมื่อจะแก้ไขอุปกรณ์ เช่น การแยกส่วนประกอบของพัดลม แบ่งเป็นใบพัด มอเตอร์ ตะแกรงหน้า ขอบตะแกรง ฝาครอบ ฐานพัดลม เป็นต้น หรือ การแยกส่วนประกอบของรถจักรยาน แบ่งเป็น ล้อหน้า ล้อหลัง หลังอาน โซ่ โช๊ค แฮนด์ มือเบรก เป็นต้น ถ้ามองในรายละเอียดของล้อจักรยานจะเห็น ว่าประกอบด้วย ยางล้อ วงล้อ และซี่ลวด หรือถ้าพิจารณาชุด ขับเคลื่อนก็จะพบว่าประกอบด้วยเฟือง โซ่ และบันได เป็นต้น