สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

About Course

คำอธิบายรายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา  :   ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น  การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต

การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ปัจจัยที่มีผล ต่อการเจริญเติบโต ความสำคัญของครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่   แบบเคลื่อนที่และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ   อย่างมีทิศทาง กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของแต่ละบุคคล  การติดต่อ  และการป้องกันการแพร่กระจายของโรค อาหารหลัก ๕ หมู่ การเลือกกินอาหาร การแปรงฟัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเล่น

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา  

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน      รักความเป็นไทย 

 

What Will You Learn?

  • มาตรฐานการเรียนรู้    
  • มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  • ตัวชี้วัด
  • พ 1.1 ป.3/1 อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet