คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 4 ว XXXXX มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

About Course

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (เฉพาะแผนการเรียนศิลป์ภาษา-คณิต-เทคโนโลยี)

 วxxxxx  คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 4             

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2                 

          เวลา  100 ชั่วโมง จำนวน  2.5  หน่วยกิต

            ศึกษา อธิบายความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความสำคัญของงานกราฟิก  การออกแบบ การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพื้นฐาน  การใช้เทคนิคต่างๆ สำหรับการแต่งภาพ  และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  ออกแบบ  ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงานนำเสนอ  งานออกแบบและเว็บไซต์ และงานด้านศิลปะอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้  อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ        

What Will You Learn?

  •  รู้และเข้าใจบทบาทและประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • รู้และเข้าใจหลักการออกแบบกราฟิกและปกหนังสือ
  • นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshopได้ 
  • นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกได้
  • นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยตนเอง
  • นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ออกแบบปกหนังสือได้
  • นักเรียนสามารถสร้างกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ได้
  • นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
  • รวมทั้งหมดทั้งหมด  ๘  ผลการเรียน

Course Content

คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง

มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet