Course Content
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 2 ว 32294 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
About Lesson

อัตราส่วนภาพคืออะไร

อัตราส่วนภาพคือความสัมพันธ์ตามสัดส่วนของความกว้างต่อความยาว คุณจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขสองตัวคั่นด้วยเครื่องหมายโคลอนในรูปแบบ x: y ตัวอย่างเช่นภาพขนาด 6 x 4 นิ้วมีอัตราส่วนภาพ 3:2 อัตราส่วนภาพจะไม่มีหน่วยต่อท้าย – แต่จะแสดงถึงขนาดของความกว้างเทียบกับความสูงแทน ซึ่งหมายความว่าภาพที่วัดเป็นเซนติเมตรจะมีอัตราส่วนภาพเหมือนกันแม้ว่าจะถูกวัดเป็นนิ้ว ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างและความยาวนั้นกำหนดอัตราส่วนและรูปร่าง แต่ไม่ใช่ขนาดที่แท้จริงของรูปภาพ

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนภาพจะเปลี่ยนไปตามสื่อที่นำเสนอ อัตราส่วนภาพของภาพที่แสดงบนคอมพิวเตอร์จะแตกต่างจากอัตราส่วนภาพเดียวกันที่แสดงบนโทรศัพท์

อัตราส่วนภาพเป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาในเว็บไซต์ เนื่องจากต้องมีการอัปโหลดรูปภาพในอัตราส่วนที่ต่างกันสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น เดสก์ท็อปเทียบกับมือถือ หรือบล็อกเทียบกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้อัตราส่วนภาพได้ถูกต้อง มันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาพของคุณจะแสดงตามที่คุณต้องการโดยไม่ถูกยืดหรือสูญเสียความละเอียด

มาดูอัตราส่วนภาพทั่วไปที่ใช้เป็นปกติในพื้นที่ต่างๆโดยแตกต่างจากอัตราส่วนภาพขนาด ขนาดรูปภาพกำหนดความกว้างและความสูงที่แท้จริงของรูปภาพในหน่วยพิกเซล ขนาดรูปภาพคือขนาดของภาพ คุณสามารถวัดขนาดของภาพในหน่วยใดก็ได้ แต่โดยปกติแล้วคุณจะเห็นว่ามีการใช้หน่วยพิกเซลสำหรับเว็บหรือภาพดิจิทัล และหน่วยนิ้วสำหรับงานพิมพ์

สิ่งสำคัญก็คือการตระหนักว่าภาพสองภาพที่แตกต่างกันซึ่งมีอัตราส่วนกว้างยาวเดียวกันอาจไม่ได้มีขนาดรูปภาพหรือขนาดภาพเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ขนาดรูปภาพที่ 1920 x 1080 พิกเซลมีอัตราส่วน 16:9 และขนาดรูปภาพที่ 1280 x 720 พิกเซลก็มีอัตราส่วน 16:9 เช่นกัน