คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 1 ว 32293 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

About Course

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (เฉพาะแผนการเรียนศิลป์ภาษา-คณิต-เทคโนโลยี)

ว32293  คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 1               

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่ 1                    

      เวลา  100 ชั่วโมง จำนวน  2.5  หน่วยกิต

         ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย                ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้สารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล งานกราฟิกและมัลติมีเดีย        โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย อย่างน้อยประเภทละ 1 โปรแกรม การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ       การแก้ไข การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้สี และการตกแต่งภาพ อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย อย่างน้อยประเภทละ  1 โปรแกรม สามารถสร้างงาน               ตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่า       ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย         ในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตามผลการเรียนรู้ต่อไปนี้

What Will You Learn?

  • 1. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • 2. อธิบายชนิดของแฟ้มข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • 3. ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
  • 4. อธิบายการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
  • 5. ปฏิบัติการสร้างรูปภาพด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ
  • 6. อธิบายและปฏิบัติการบันทึกภาพและการเรียกใช้ภาพในฟอร์แมทแบบต่างๆ

Course Content

คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง

มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet