คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 21101 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย การหา ห.ร.ม. ของนับ การหา ค.ร.น. ของนับ การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ระบบเต็ม เต็มบวก เต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบเต็ม การบวก การลบ การ      คูณ และการหารเต็ม สมบัติของเต็มและการนำไปใช้ เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง การเขียนแสดงในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นเต็ม และการนำไปใช้ พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งหมดทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง             การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ ทักษะที่ต้องการวัด

Chanon Jiraprayun

April 19, 2023

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 21102 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ เศษส่วนและทศนิยม การเขียนแทนเศษส่วนด้วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม และโอกาสของเหตุการณ์ การประมาณค่า การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ และการนำการประมาณค่าไปใช้ คู่อันดับและกราฟ คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟและการนำไปใช้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ์ คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งหมดทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ ทักษะที่ต้องการวัด

Chanon Jiraprayun

April 19, 2023

Port For University/Wongsapat Lunjuin

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน นำเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทั้งเกียรติบัตร ตลอดจน พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทำให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็น คุณค่าและความสามารถโดย รวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ ให้คำแนะนำ ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร และ ข้อแนะนำหลายประการจนทำให้แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น

วงศพัทธ์ ลำจวน

September 26, 2022

ความคล้าย

ความคล้าย  1.รูปที่คล้ายกัน 1) ถ้ารูปภาพ 2 รูป มีรูปร่างเหมือนกัน แล้วรูปภาพทั้ง 2 รูปนั้น เป็นรูปที่คล้ายกันแต่ถ้ารูปภาพทั้ง 2 รูปนั้น มีขนาดเท่ากัน รูปภาพทั้ง 2 รูปนั้น จะเท่ากันทุกประการซึ่งเป็นกรณีพิเศษของรูปที่คล้ายกัน 2) รูปหลายเหลี่ยม 2 รูป เป็นรูปที่คล้ายกัน ก็ต่อเมื่อ – มีขนาดของมุมคู่มีสมนัยกันเท่ากันเป็นคู่ๆ ทุกคู่ – มีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่มีสมนัยกันเท่ากันทุกอัตราส่วน 2. รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยม 2 รูป ที่คล้ายกัน โดยมีความสัมพันธ์แบบ มุม-มุม – ถ้ารูปสามเหลี่ยม 2 รูป มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ ๆ 2 คู่ แล้วรูปสามเหลี่ยม 2 รูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยม 2 รูป ที่คล้ายกัน โดยมีความสัมพันธ์แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน – […]

ขวัญตา เทียนทอง

August 14, 2022

บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น

           ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามักจะเกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคตเสมอ เช่น การทำนายลมฟ้า อากาศ ทำนายเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น การศึกษาความน่าจะเป็นนั้นเกิดขี้นประมาณ ศตวรรษที่ 17 เมื่อนักพนันชื่อ Cevaalier de Mere ได้ถามปัญหา ปาสคาล (Blaise Pascal) และปาสคาลได้ส่งปัญหานี้ไปให้ แฟร์มาสต์ (Pierre de Fermat) และทั้งสองได้ศึกษาปัญหา และเริ่มสร้างทฤษฎีต่าง ๆ ขึ้น การศึกษาเรื่อง ความน่าจะเป็นนี้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเดาเหตุการณ์ ได้อย่างมีหลักมีเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ครูภูมิรินทร์ สินสุข

November 16, 2021

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

การเสนอเนื้อหากิจกรรมและองค์ประกอบ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียน เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมบนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาการคิด และพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของนักเรียน อาจจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัชรี สุวรรณฤทธิ์

May 15, 2021