จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
About Lesson

    การประมาณ คือ การบอกขนาดจำนวน หรือปริมาณ ที่ไม่ต้องการละเอียดถี่ถ้วน เป็นเพียงการคาดคะเนจำนวนหรือปริมาณด้วยสายตาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัด เครื่องคำนวณ หรือการนับแต่อย่างใด

    การประมาณใช้สัญลักษณ์   ≈

การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน มีวิธีดังนี้

1. การหาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มสิบ


2. การหาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มร้อย


3. การหาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มพัน


4. การหาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มหมื่น


5. การหาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มแสน


6. การหาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มล้าน

สรุป

ถ้าโจทย์ให้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ ให้นักเรียนดูที่หลักหน่วย

ถ้าโจทย์ให้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย ให้นักเรียนดูที่หลักสิบ

ถ้าโจทย์ให้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน ให้นักเรียนดูที่หลักร้อย

ถ้าโจทย์ให้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น ให้นักเรียนดูที่หลักพัน

ถ้าโจทย์ให้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน ให้นักเรียนดูที่หลักหมื่น

ถ้าโจทย์ให้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน ให้นักเรียนดูที่หลักแสน

ถ้าจำนวนในหลักที่ดูมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้นไป 1

ถ้าจำนวนในหลักที่ดูน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้ง